Our Team

Executive Board

Executive President

Ganga Prasad Sah

Vice-President

Sunil Kumar Mallik

General Secretary

Roshana Khadka

Secretary

Rabbanaz Khatun

Treasurer

Prem Shrestha

Member

Ganga Sah

Gobinda Lama

​Staff

Program Manager

Shyam Nepal

Admin/Finance Officer

Prem Shrestha

Programme Coordinators

Prakash Thakur

Rupesh Karn

Manoj Danuwar

​International Peace Worker

Bernhard Emmerich